لیست دستورات

اگه دستور موردنظر خودتون رو پیدا نمیکنید میتونید جستجو کنیداستفاده دسترسی موردنیاز
pdb help Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb edit_ad <on/off> pdb edit_ad on Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb link_ad <on/off> pdb link_ad on Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb everyone_ad <on/off> pdb everyone_ad on Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb everyone_ad <on/off> pdb everyone_ad on Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb badw_ad <on/off> pdb badw_ad on Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb emo_ad <on/off> pdb emo_ad on Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb music_ad <on/off> pdb music_ad on Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb prefix [new prefix] pdb prefix ! Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb lang <english/persian> pdb lang persian Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb report_channel #[channel] Embed Links,Use External Emojis,Manage Messages,View Channel
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb clean <1/99> pdb clean 10 Manage Messages,View Channel
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb kick @user reason(Optional) Embed Links,Use External Emojis, Kick Members
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb ban @user reason(Optional) Embed Links,Use External Emojis, Ban Members
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb mute @user reason(Optional) pdb mute @ali_s spam Embed Links,Use External Emojis, Manage Roles
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb unmute @user pdb unmute @ali_s Embed Links,Use External Emojis, Manage Roles
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb createtext <name> pdb createtext my text channel Embed Links,Use External Emojis, Manage Channels
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb createvoice <name> pdb createvoice my voice channel Embed Links,Use External Emojis, Manage Channels
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb slowmode <number> pdb slowmode 10 Embed Links,Use External Emojis, Manage Channels
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb setservername <name> pdb setservername my server Embed Links,Use External Emojis, Manage Server
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb infoserver Embed Links,Use External Emojis, Manage Sevrer
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb report @user [reason] pdb report @ali_s spam Embed Links,Use External Emojis,View Channel,Send Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb warn @user [reason] pdb warn @ali_s spam Embed Links,Use External Emojis,Manage Roles
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb cleanwarn @[user] pdb cleanwarn @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb warnstats @[user] pdb warnstats @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb ticket [Title] pdb ticket shop Embed Links,Use External Emojis,Manage Channels
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb lock #channel Embed Links,Use External Emojis,Manage Channels
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb unlock #channel Embed Links,Use External Emojis,Manage Channels
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb chistan Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Translate Embed Links,Use External Emojis, Manage mMessage
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb metobot [Text] pdb metobot this is a bot! Embed Links,Use External Emojis, Manage Webhooks
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb ip [IP] pdb ip 1.1.1.1 Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb numtotext [Number] pdb numtotext 021 Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb Emotetext [text] pdb Emotetext persian team Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb Vajehyab [text] pdb Vajehyab ایران Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb font [Text_English] pdb font persian team Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb arz Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb owghat [Name] pdb owghat tehran Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb hadis Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Covid19 Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Emotelist Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb News Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb Survey [Number] [Text] pdb Survey 6 my text Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Football Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Email Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Akinator Embed Links,Use External Emojis, Manage Message
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb emojiinfo [Emoji-Server] Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb time Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb weather [namecity] pdb Weather تهران Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb name [name] pdb name علی Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb falhafez Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb danestani Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb joke Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb car Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb Calculator Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb avatar [User] pdb avatar @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb avataref [number = 1|5] [user] pdb avataref 2 @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb avatars Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb logo [text] pdb logo persian bot Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb gif [text] pdb gif presian team Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb wallpaper [pc , phone] pdb wallpaper pc Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb qrcode [text] pdb qrcode my own qr code text Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb captcha [text] pdb captcha my text Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb tweet [text] pdb tweet hi Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb imagetext [LinkeImage] pdb imagetext https://cdn.discordapp.com/avatars/735403725132136510/3c483e52dd134052ede3e4bf7df9ee15.webp?size=1024 Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb kiss @user pdb kiss @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb kill @user pdb kill @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb hug @user pdb hug @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb pat @user pdb pat @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb tickle @user pdb tickle @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb lick @user pdb lick @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb handholding @user pdb handholding @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb stare @user pdb stare @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb slap @user pdb slap @ali_s Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb radio Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb search [name/URL] pdb search lil peep Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb play [name/URL] pdb p lil peep star shopping Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb download Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb nowplay Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb queue Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb pause Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb resume Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb skip Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb join Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb disconnect Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb volume Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb info_ex Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb exchange Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb channel_ex #[channel] pdb channel_ex #server-introduction Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb daily Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb descrip_ex Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb setting_ex Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb top_ex Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb condition_ex [on/off] pdb condition_ex on Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb adminrole_ex [@role] pdb adminrole_ex @mod Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb showmember_ex [on/off] pdb showmember_ex on Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb showsite_ex Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb showbanner_ex Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb autoexchange_ex pdb autoexchange_ex Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb showinfo_ex [on/off] pdb showinfo_ex on Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb showemote_ex [on/off] pdb showemote_ex on Manage Guild,Manage Channels,Manage Messages
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb aparat [UserName] pdb aparat Rasol_Unlimited Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb clashroyale [Tag] pdb clashroyale 2220G2JJJ Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb clashofclans [Tag] pdb clashofclans 88Y2RR9V8 Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb rainbow6 [UplayId] pdb rainbow6 4b9b2bd1-4d4d-4197-b83e-5e3fdd0d73aa Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb mineskin [Tag] pdb mineskin unlimited Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb csgo [SteamId] pdb csgo 76561198008049283 Embed Links,Use External Emojis
استفاده مثال دسترسی موردنیاز
pdb fortnite [UserName] pdb fortnite BH nixxxay Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb videoinfo [Url] Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb about Embed Links,Use External Emojis
استفاده دسترسی موردنیاز
pdb support Embed Links,Use External Emojis